Nabídka služeb

NVF - CEKAS nabízí akreditované vzdělávací programy a služby pro poskytovatele sociálních služeb a další subjekty

NVF - CEKAS nabízí tyto akreditované vzdělávací programy:

 • Vzdělávání klíčových pracovníků svk
 • Standardy v kostce svk
 • Ochrana práv osob svk
 • Úvod do plánování služby svk
 • Personální standardy svk
 • Vedení dokumentace, vyřizování stížností svk
 • Úvod do problematiky PR a fundraisingu
 • Vzdělávání průvodců kvalitou v zařízeních poskytujících sociální služby (Rozsah: 160 vyučovacích hodin)

 • Vzdělávání ředitelů a vedoucích pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v zavádění standardů kvality sociálních služeb (Rozsah: 102 vyučovacích hodin)

 • Řízení kvality v sociálních službách (Rozsah: 64 vyučovacích hodin)

 • Základní kurz pro klíčové pracovníky (Rozsah: 27 vyučovacích hodin)

   

NVF - CEKAS zajišťuje pro poskytovatele sociálních služeb:

 • odborné konzultace k úrovni naplňování standardů kvality sociálních služeb
 • rozvojové audity kvality sociálních služeb
 • rozvojové supervize zavádění standardů kvality (navazující na provedený rozvojový audit kvality sociální služby) 

 NVF - CEKAS dále nabízí:

 • Partnerství pro přípravu a realizaci projektů pro ty organizace, které nemají personální kapacity k tomu, aby samy psaly, připravily a hlavně realizovaly, monitorovaly a hodnotily vlastní větší projekty v následujících oblastech: i) Systémové vzdělávací programy v oblasti zavádění standardů kvality do různých typů sociálních služeb pro různé subjekty (kraje, města, profesní a uživatelské asociace atd.). ii) Zavádění moderních metod sociální práce v oblasti odstraňování restriktivních opatření v rezidenčních službách. iii) Podpora vzdělávání a vytváření metodik vzdělávání pro pracovníky pomáhajících profesí na objednávku subjektů (krajů, měst, profesních a uživatelských asociací atd.).
 • Poskytování logistické podpory profesním organizacím při kvalitativním rozpracování standardů a kriterií v návaznosti na daný typ a charakter poskytovaných služeb.
 • Realizuje vlastní projekty CEKAS.
 • Nabízí několikaletou zkušenost s plošným organizováním hodnocení kvality sociálních služeb a později certifikací na celostátní rovni.   

Bližší informace k nabízeným službám Vám rádi sdělíme telefonicky nebo e-mailem na adrese cekas@nvf.cz.

NVF - CEKAS připravuje:

 • zpracování analýzy struktury a sítě poskytovaných sociálních služeb ve spolupráci se zřizovateli a zejména orgány státní správy a samosprávy na základě posouzení kvality služeb poskytovaných v jednotlivých zařízeních a předkládání návrhů na jejich další rozvoj;
 • poskytování organizační a odborně personální podpory projektům směřujícím ke zvýšení kvality života uživatelů na základě podnětů a potřeb asociací chránících zájmy určitých skupin uživatelů sociálních služeb;
 • monitorování stavu kvality poskytovaných sociálních služeb jak z hlediska jejich uživatelů, tak i z hlediska poskytovatelů (zařízení a organizací).
Syndikovat obsah