Certifikační agentura Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

 

Dne 1. 5. 2005 zahájila Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) proces certifikací odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog. Činnosti Certifikační agentury zajišťoval od začátku Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Certifikace odborné způsobilosti služeb je posouzení a formální uznání, že daná služba odpovídá stanoveným kritériím kvality, odbornosti a komplexnosti. Jedná se o posouzení služby podle standardů odborné způsobilosti, jehož výsledkem je udělení či neudělení certifikátu o jejich naplnění. Certifikace je nezbytnou podmínkou pro poskytnutí dotace na služby protidrogové politiky ze státního rozpočtu.

V dubnu 2007 Národní vzdělávací fond, o.p.s. opakovaně vyhrál výběrové řízení na Certifikační agenturu. Dne 1. 6. 2007 byla podepsána smlouva na činnost Certifikační agentury mezi Úřadem vlády ČR a Národním vzdělávacím fondem, o.p.s.

 

Certifikační agentura je zajišťována v rámci úseku CEKAS (Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách) Národního vzdělávacího fondu, o.p.s.

 


Posláním Certifikační agentury je komplexně zabezpečovat organizaci místních šetření a vzdělávacích aktivit směřujících ke zkvalitňování celého procesu certifikací odborné způsobilosti drogových služeb sekundární a terciární prevence.

Certifikační agentura zejména:

 • přijímá žádosti o certifikaci odborné způsobilosti od poskytovatele služby,
 • informuje poskytovatele služeb o vyhlášení certifikačního řízení,
 • jmenuje vedoucího a členy certifikačních týmů (tzv. týmů pro místní šetření),
 • zajišťuje administrativní a organizační chod místního šetření,
 • předkládá výsledky místních šetření (protokoly a závěrečné zprávy) ve stanovených termínech Výboru pro udělování certifikací k projednání a následnému rozhodnutí Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky,
 • organizuje vzdělávací aktivity zaměřené na další odborný růst certifikátorů (ve spolupráci se zástupci Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky).

Vedoucí Certifikační agentury
(řídí činnosti Certifikační agentury)

PhDr. Irena Tomešová

Organizační pracovnice

(zajišťuje veškeré organizační záležitosti k místním šetřením, přijímá odvolání na průběh a závěry místních šetření, shromažďuje podklady k dohodám/smlouvám pro certifikátory)

PhDr. Irena Tomešová

Ing. Alena Valečková
(vyřizuje veškeré finanční záležitosti týkající se činnosti Certifikační agentury včetně faktur za místní šetření)

Mgr. Zora Fídlerová
(aktualizuje informace o Certifikační agentuře na webových stránkách CEKAS)

 

Kontaktní hodiny

pondělí - čtvrtek 9,00 - 13,00 hodin

 

Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Předsedkyně Výboru pro udělování certifikací
Ing. Lucia Kiššová

 


Certifikace odborné způsobilosti služby je posouzení a formální uznání, že služba odpovídá stanoveným kritériím kvality a komplexnosti. Jde tedy o proces posouzení služby podle kritérií stanovených schválenými standardy a udělení či neudělení certifikátu o jejich naplnění. Zhodnocení odborné způsobilosti se provádí přímo v zařízení žadatele o certifikaci při místním šetření. Místní šetření provádí certifikační tým sestavený způsobem definovaným v Certifikačním řádu. Certifikační tým provádí místní šetření podle Certifikačního řádu, Metodiky místního šetření a jedná v souladu s Etickým kodexem certifikátora.

"Služby" zde znamenají komplex zdravotních, zdravotně sociálních, sociálních a/nebo edukativních intervencí pro cílovou skupinu uživatelů omamných a psychotropních látek (včetně jejich blízkých osob, např. dětí, rodičů, partnerů atd.).

Certifikace není povinná, ale je nezbytnou podmínkou pro poskytnutí dotace na služby protidrogové politiky ze státního rozpočtu. Organizace o ni sama žádá a podílí se na hrazení s ní souvisejících nákladů v poměru stanoveném Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky (viz Certifikační řád, část I,5.1.).

Certifikát odborné způsobilosti lze udělit samostatné službě, o jejíž certifikaci organizace poskytující danou službu/-y požádá. Pokud organizace poskytuje více druhů služeb a žádá o certifikaci pouze jedné z nich, je nutné, aby daná služba byla od ostatních jasně a zřetelně oddělena organizačně, provozně a finančně (tj. aby byla samostatně hodnotitelná). V rámci jednoho místního šetření může být posuzována odborná způsobilost pouze jedné služby.

Podrobně viz Certifikační řád

Certifikace je kontrolní aktivita, protože v sobě nezbytně zahrnuje normativní, kontrolní aspekt. Zároveň ale její těžiště spočívá i v podpoře rozvoje kvality služby. Neusiluje jen o zjištění stavu poskytované služby, ale může být i důležitým odborným impulsem pro případnou změnu žádoucím směrem.

 


O certifikaci může požádat každá fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje služby sekundární a terciární prevence pro cílovou skupinu uživatelů omamných a psychotropních látek, jejíž obsah a kritéria posuzování jsou vymezeny ve schválených Standardech odborné způsobilosti v části "SPECIÁLNÍ STANDARDY".

 

 


O certifikaci jakých typů programů sekundární a terciární prevence může poskytovatel požádat

 

1. detoxifikace

2. terénní programy

3. kontaktní a poradenské služby

4. ambulantní léčba

5. stacionární programy

6. krátkodobá a střednědobá ústavní léčba

7. rezidenční péče v terapeutických komunitách

8. ambulantní doléčovací programy

9. substituční léčba

10. adiktologické služby ve vězení

 

 


 

Jaké typy certifikací existují

Standardní certifikace (viz Certifikační řád, bod III.1.)

Standardní certifikace probíhá na základě žádosti organizace poskytující některou službu/program sekundární a terciární prevence (viz Standardy odborné způsobilosti - Speciální standardy). Součástí certifikačního řízení je místní šetření.

Celkové náklady na standardní místní šetření činí 20.620,- Kč bez DPH. 

• Při řádném podání žádosti hradí žadatel 30 % z celkových nákladů na místní šetření (tj. 6.186,- Kč bez DPH) a 70 % nákladů hradí Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Jedná se o certifikaci programu, kterému byl předchozí certifikát odborné způsobilosti udělen na 3 – 4 roky. 

• V případě neudělení certifikace nebo jejího udělení na dobu kratší než 3 roky hradí žadatel náklady na další místní šetření v plné výši (tj. 20.620,- Kč bez DPH), pokud toto další šetření proběhne v době kratší než 3 roky od poslední certifikace.

Cílená certifikace (viz Certifikační řád, bod III.2.)

Cílená certifikace se zaměřuje na vybrané části Standardů odborné způsobilosti a její provedení může uložit Výbor pro udělování certifikací RVKPP za podmínek stanovených v Certifikačním řádu. Úhrada za cílenou certifikaci se řídí Certifikačním řádem.

 

 

 


Veškeré organizační záležitosti týkající se místního šetření zajišťuje organizační pracovnice Certifikační agentury Irena Tomešová. S dotazy a připomínkami se obracejte na tuto pracovnici.

 

 

 


 

Podání žádosti a závazné objednávky

 

Před vlastním podáním žádosti doporučujeme pečlivě prostudovat závazné dokumenty: Certifikační řád , Metodiku místního šetření, Standardy odborné způsobilosti a Etický kodex certifikátora.

 

Žádost o certifikaci a závaznou objednávku podává statutární zástupce poskytovatele (u držitelů certifikátu nejméně 60 dnů před vypršením platnosti certifikátu) a posílá na dvě adresy:

1) v jednom originálním listinném vyhotovení na:  Úřad vlády České republiky | Sekretariát RVKPP, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

a

2) v jednom originálním listinném vyhotovení: Certifikační agentura – CEKAS, Národní vzdělávací fond, o.p.s., Opletalova 25, 110 00 Praha 1

 

(!!! Použijte inovovaný formulář Žádosti o certifikaci a závazné objednávky publikovaný aktuálně na těchto stránkách !!!)

 

K žádosti, která se zasílá na adresu Certifikační agentury, přikládá žadatel požadovanou dokumentaci, za jejíž úplnost a aktuálnost odpovídá, a to v elektronické formě – tedy na CD nosiči (ten je archivován spolu s písemnou žádostí a objednávkou v Certifikační agentuře).

Dokumenty (zejména koncepce a operační manuál, vnitřní předpisy, organizační a provozní řád, závěrečná a průběžná zpráva), které jsou organizací předložené na CD nosiči, musí být zabezpečené vůči zásahům (např. PDF verze) a musí být označené datem poslední změny.

Tuto požadovanou dokumentaci i žádost zašle žadatel zároveň v elektronické verzi e-mailem Certifikační agentuře na adresu tomesova@nvf.cz  nebo prostřednictvím Úschovny (www.uschovna.cz).

Součástí žádosti je Čestné prohlášení (viz doporučený formulář níže) podepsané statutárním zástupcem potvrzující aktuálnost předkládaných dokumentů – a to buď v listinné verzi (v tomto případě zasílat spolu s listinnou verzí žádosti Certifikační agentuře) nebo formou skenu, který je součástí zmiňovaného CD nosiče nebo je zasláno e-mailem v PDF verzi opět na adresu: tomesova@nvf.cz.

Upozornění:  Ani požadovaná dokumentace na CD ani Čestné prohlášení se NEZASÍLAJÍ na adresu sekretariátu RVKPP na Úřad vlády. Zasílají se pouze (!) Certifikační agentuře.

 

Doporučený formulář:

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
STATUTÁRNÍHO ZÁSTUPCE
…. název organizace ….

o aktuálnosti požadované dokumentace
předložené k místnímu šetření

Já, níže podepsaný/á, tímto prohlašuji, že dokumenty předložené pro potřeby realizace místního šetření v naší organizaci jsou aktuální.
V ……….     dne ………….          …………………………………………   
                                                         Jméno a podpis statutárního zástupce

 

Požadovaná dokumentace:/*

 

 • koncepce poskytované služby
 • operační manuál
 • vnitřní předpisy
 • organizační a provozní řád
 • výroční zpráva 

 

 /*V Metodice místního šetření pro Certifikace odborné způsobilosti služeb pro uživatele omamných a psychotropních látek (příloha 1 Certifikačního řádu) je nedopatřením zmíněn sebehodnotící dotazník – upozorňujeme, že od 1. 1. 2010 se nepožaduje vyplnění sebehodnotícího dotazníku.


 

 • Při řádném podání žádosti hradí žadatel 30 % z celkových nákladů na místní šetření (tj. 6.186,- Kč bez DPH) a 70 % nákladů hradí Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Jedná se o certifikaci programu, kterému byl předchozí certifikát odborné způsobilosti udělen na 3 – 4 roky.
 • V případě neudělení certifikace nebo jejího udělení na dobu kratší než 3 roky hradí žadatel náklady na další místní šetření v plné výši (tj. 20.620,- Kč bez DPH), pokud toto další šetření proběhne v době kratší než 3 roky od poslední certifikace.

 

Certifikační řízení je zahájeno dnem, kdy je listinná verze originálu Žádosti o certifikaci a závazné objednávky doručena do podatelny Úřadu vlády ČR a konkrétní datum je sděleno Certifikační agentuře.

Pro udělení souhlasu uživatele s nahlédnutím do osobní dokumentace a souhlasu uživatele s vedením rozhovoru je možné využít připravené formuláře. Jedná se pouze o vzory, pokud organizace používá své vlastní formuláře, zůstává pouze na zvážení statutárního zástupce, které formuláře pro účely certifikace zvolí.

 


 

 

Jak se statutární zástupce organizace dozví o termínu místního šetření a o složení certifikačního týmu?

Organizační pracovnice Certifikační agentury potvrdí e-mailem přijetí žádosti o certifikaci a závazné objednávky a tím zahájí místní šetření do 7 pracovních dnů od přijetí žádosti. V této době začne jednat o složení certifikačního týmu. Je-li sestaven certifikační tým v této lhůtě 7 pracovních dnů od přijetí žádosti, obsahuje dopis kromě oznámení o zahájení místního šetření i informaci o složení certifikačního týmu a datum místního šetření. Není-li možné v této lhůtě certifikační tým sestavit, zašle organizační pracovnice Certifikační agentury oznámení o termínu a složení certifikačního týmu maximálně do 14 pracovních dnů ode dne přijetí žádosti.

Nesouhlasí-li statutární zástupce z vážných důvodů se složením certifikačního týmu, zašle elektronicky nesouhlas včetně konkrétních důvodů organizační pracovnici Certifikační agentury. Rozhodnutí, zda bude certifikační tým změněn, konzultuje organizační pracovnice Certifikační agentury s předsedou Výboru pro udělování certifikací. Rozhodnutí v této věci zašle organizační pracovnice statutárnímu zástupci organizace v elektronické podobě maximálně do 5 pracovních dnů (v případě změny ve složení certifikačního týmu zašle informace o novém certifikačním týmu).

V dalších organizačních záležitostech místního šetření kontaktuje vedoucí certifikačního týmu již přímo statutárního zástupce organizace. Domlouvá s ním harmonogram šetření. Statutární zástupce má možnost s vedoucím certifikačního týmu konzultovat i záležitosti týkající se zaslané požadované dokumentace.

 


Co by měl poskytovatel služby zabezpečit pro úspěšný průběh certifikačního řízení?

K zabezpečení přípravy a optimálního průběhu místního šetření je třeba, aby poskytovatel jmenoval kontaktního pracovníka (v případě, že jím není statutární zástupce organizace), na kterého se bude organizační pracovnice Certifikační agentury a vedoucí certifikačního týmu obracet při přípravě a v průběhu místního šetření. Kontaktní pracovník by měl být zkušený pracovník organizace, který má přehled o uživatelích a pracovnících a o fungování a dokumentaci organizace.

Velmi vás žádáme, pokud je to ve vašich možnostech, abyste pro certifikační tým zajistili:

 • místnost (prostor), kde by mohl tým v průběhu šetření nerušeně zpracovávat informace a podklady,
 • přístup k tiskárně a kopírce,
 • v případě potřeby dopravu certifikačního týmu na místo šetření a zpět k autobusu či vlaku.

Čím prokáže certifikační tým oprávnění provádět místní šetření?

Vedoucí certifikačního týmu předloží statutárnímu zástupci organizace Pověření pro certifikační tým vydané Certifikační agenturou. V pověření je uvedeno složení certifikačního týmu a podpis pracovnice Certifikační agentury.

Jaké dokumenty (výstupy) z místního šetření obdrží statutární zástupce organizace?

Na závěr místního šetření obdrží statutární zástupce od vedoucího certifikačního týmu Protokol o místním šetření. Statutární zástupce do Protokolu napíše vyjádření, zda souhlasí se zněním Protokolu, případné výhrady proti průběhu a závěrům místního šetření stručně popíše.

Závěrečnou zprávu dostane v listinné formě do 14 pracovních dnů od data místního šetření. Závěrečnou zprávu zasílá organizační pracovnice Certifikační agentury.

Organizační pracovnice Certifikační agentury předá Protokol a Závěrečnou zprávu v listinné a elektronické formě prostřednictvím sekretariátu RVKPP Výboru pro udělování certifikací. V listinné i elektronické formě oba dokumenty archivuje v Certifikační agentuře.

Jak může statutární zástupce organizace podat odvolání proti průběhu a závěrům místního šetření?

Nesouhlasí-li statutární zástupce organizace s průběhem a závěry místního šetření, popíše stručně důvody do Protokolu (část Protokolu „Vyjádření statutárního zástupce k průběhu a závěrům místního šetření“). Odvolání, ve kterém statutární zástupce organizace popíše konkrétní důvody nespokojenosti s průběhem a závěry místního šetření, zašle na adresu Certifikační agentury. Organizační pracovnice Certifikační agentury zajistí předání odvolání do 5 pracovních dnů předsedovi Výboru pro udělování certifikací. Rozhodnutí, zda bude provedeno cílené místní šetření (prověřující důvody odvolání) nebo odvolání zamítne jako neopodstatněné, vydá Výbor pro udělování certifikací (viz Certifikační řád, bod II.5.3.6. a bod III.3.7.).

Místní šetření může probíhat od 8.00 do 20.00 hodin.

Bude-li nutné tento časový limit překročit, musí si vedoucí týmu vyžádat od statutárního zástupce písemný souhlas s prodloužením doby místního šetření. Písemný souhlas předá vedoucí týmu organizační pracovnici Certifikační agentury Ireně Tomešové. V případě, že statutární zástupce s prodloužením doby místního šetření nebude souhlasit, kontaktuje vedoucí certifikačního týmu organizační pracovnici Certifikační agentury a domluví další postup.

Účast členů Výboru pro udělování certifikací na místních šetřeních

Členové Výboru pro udělování certifikací se mohou namátkově účastnit některých místních šetření. O jejich účasti bude předem informována jak organizace žádající o certifikaci, tak i celý certifikační tým.

Účast pracovníků Certifikační agentury na místních šetřeních

Pracovníci Certifikační agentury se mohou namátkově účastnit některých místních šetření za účelem monitorování činností certifikátorů souvisejících s pracovněprávním vztahem mezi certifikátory a Certifikační agenturou.

  

Po ukončení místního šetření zašle organizační pracovnice Certifikační agentury statutárnímu zástupci organizace fakturu. Splatnost faktury se smluvně sjednává na 14 kalendářních dnů od jejího doručení žadateli. V případě prodlení s placením se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % účtované částky za každý den prodlení.

S otázkami týkajícími se faktur za místní šetření se obracejte na organizační pracovnici Certifikační agentury Alenu Valečkovou.