!!!Důležitá informace Certifikační agentury pro žadatele o certifikaci!!!

Dne 03. 03. 2015 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky svým usnesením č. 03/0315 schválila inovované standardy odborné způsobilosti.

 

Inovované standardy odborné způsobilosti reagují na legislativní změny uplynulých let, na zavedení standardů kvality sociální práce do praxe a dále jsou upraveny věcně i terminologicky.

 

Standardy odborné způsobilosti definují adiktologické služby jako multidisciplinární, vychází z konceptu nedělitelnosti zdravotní a sociální péče a otevírají adiktologické služby cílové skupině pacientů/klientů, kteří hledají pomoc v souvislosti se zneužíváním nebo závislostí na všech typech návykových látek, včetně patologických hráčů. Speciální standardy byly rovněž doplněny o desátý typový speciální standard „Adiktologické služby ve vězení a následná po-výstupní péče“.

 

Inovované standardy odborné způsobilosti byly Radou schváleny jako „Standardy odborné způsobilosti pro služby a programy poskytující adiktologické služby“  s podtitulem „Standardy služeb po uživatele drog, závislé a patologické hráče“.

 

V květnu a červnu 2015 proběhne vzdělávání certifikátorů odborné způsobilosti. Lektorem bude PhDr. Jiří Libra, pod jehož vedením pracovní skupina verzi Inovovaných standardů vypracovala. Schválená verze standardů je k dispozici ke stažení v níže uvedeném odkazu.

 

Místní šetření dle nových Standardů odborné způsobilosti začnou být realizována od 01. 09. 2015.

 

Inovované standardy naleznete zde.

 

Vzdělávání certifikátorů v nově schválených standardech

První termín dvoudenního vzdělávání certifikátorů v nově schválených Standardech odborné způsobilosti proběhl v květnu, druhý termín je stanoven na 30. 6 a 1. 7. 2015.