Evaluace 1. etapy procesu certifikací za období let 2005 - 2006

in

Sekretariát RVKPP realizuje ve spolupráci s Certifikační agenturou - NVF, o.p.s. evaluaci 1. etapy procesu certifikací za období let 2005-2006. Cílem evaluace je zpřesnit a zkvalitnit celý systém certifikací služeb pro uživatele návykových látek. Odborným garantem evaluace je Mgr. Josef Radimecký, MSc.

Evaluace byla zahájena v září 2007 a její ukončení je plánováno na březen 2008, probíhá ve 3 fázích:

V první fázi proběhlo dotazníkové šetření, v jehož rámci byla oslovena skupina 9 poskytovatelů služeb a skupina 20 certifikátorů, kteří byli vybráni na základě těchto kritérií: počet provedených místních šetření a úroveň zpracované dokumentace z provedených místních šetření.
Ve druhé fázi provedl tříčlenný tým certifikátorů - supervizorů oslovených Certifikační agenturou analýzu dat z dotazníkového šetření a zpracoval zprávu, jež poskytuje souhrnný přehled informací z dotazníkového šetření s návrhy změn systému.
Ve třetí fázi evaluace budou výstupy z analýzy dat zapracovány zástupci sekretariátu RVKPP, Výboru pro udělování certifikací, Certifikační agentury a certifikátory - supervizory do příslušných závazných dokumentů, formulářů a organizačních postupů RVKPP a CA.

Termín Činnost
7. 9. 2007 rozeslání dotazníků vybraným certifikátorům
17. 9. 2007 rozeslání dotazníků vybraným poskytovatelům
24. 9. 2007 termín pro odevzdání vyplněných dotazníků (certifikátorů i poskytovatelů) CA
30. 9. 2007 zaslání vyplněných dotazníků odbornému garantovi evaluace + 2 supervizorům - evaluátorům k analýze
1. 10. - 21. 10. 2007 práce na vyhodnocení dotazníkového šetření - pracovní skupina (Mgr. Radimecký, MUDr. Nevšímal, Mgr. Šedivá)
21. 10. 2007 odborný garant evaluace předal analýzu dotazníkového šetření do CA
31. 10. 2007 oponentura analýzy ze strany zástupců Výboru pro udělování certifikací a dr. Kaliny
6. 12. 2007 Setkání certifikátorů (prezentace výstupů analýzy + doporučení ke změnám)
do 28. 2. 2008 zapracování změn do závazných dokumentů
březen 2008 předložení hotových materiálů (závazných dokumentů) k projednání RVKPP, případně Vládou ČR
květen 2008 prezentace inovovaných dokumentů odborné veřejnosti (certifikátorům a poskytovatelům)